Υμνος Δέσποινα Παντευλόγητε | Ο Άνθρωπος του ΘεούΣταυρός ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης


 

Ευλογητός εί, Χριστέ ο Θεός - Σώσον Κύριε τον λαό σου
Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, Ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, Ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε. Ἀλλ᾿ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, Ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, Ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.