Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος – ‘Ορθρος και Θεία Λειτουργία (13/11/2020)

Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση από τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού τoν ‘Ορθρο και την Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.Greek Orthodox Divine Liturgy Service (Live stream) of the Saint John Chrysostom, Archbishop of Constantinople

ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ – ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ι´ 9 – 16
9 ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι’ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται, καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν εὑρήσει. 10 ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν. 11 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· 12 ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα. 13 ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. 14 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν, 15 καθὼς γινώσκει με ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα, καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων. 16 καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσι, καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν.

The Gospel According to John 10:9-16
The Lord said, “I am the door; if any one enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy; I came that they may have life, and have it abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. He who is a hireling and not a shepherd, whose own the sheep are not, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees; and the wolf snatches them and scatters them. He flees because he is a hireling and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd; I know my own and my own know me, as the Father knows me and I know the Father; and I lay down my life for the sheep. And I have other sheep, that are not of this fold; I must bring them also, and they will heed my voice. So there shall be one flock, one shepherd.”

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα – ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ι´ 9 – 16
9 Εγώ είμαι η θύρα. Δι’ εμού εάν κανείς εισέλθη, θα σωθή. Και θα εισέλθη εις την μάνδραν, δια να εύρη ασφάλειαν και ανάπαυσιν, και θα βγη, όταν είναι καιρός βοσκής και θα εύρη τροφήν. 10 Ο κλέπτης δεν έρχεται, ει μη μόνον δια να κλέψη και να σφάξη και να καταστρέψη. Τετοιοι ήσαν οι κακοί ποιμένες του Ισραήλ. Εγώ όμως ήλθα, δια να έχουν τα πρόβατα ζωήν, δια να έχουν με το παραπάνω την τροφήν των και κάθε τι καλόν και χρήσιμον. 11 Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και πονετικός. Ο ποιμήν ο καλός και την ζωήν του ακόμα θυσιάζει δια να προφυλάξη τα πρόβατα από κάθε κίνδυνον. 12 Ο μισθωτός δε βοσκός, που δεν είναι ιδικά του τα πρόβατα και τα βόσκει μόνον και μόνον δια τον μισθόν του, βλέπει τον λύκον να έρχεται και αφίνει τα πρόβατα και φεύγει. Και τότε ανενόχλητος ο λύκος αρπάζει, κατασπαράσσει και διασκορπίζει τα πρόβατα. (Οι ανάξιοι πνευματικοί ποιμένες, που έχουν το έργον των μόνον και μόνον ως προσδοφόρον επάγγελμα, δεν ενδιαφέρονται να προφυλάξουν τα λογικά πρόβατα από τον διάβολον και τα όργανά του). 13 Ο μισθωτός βοσκός φεύγει, ακριβώς διότι είναι μισθωτός και δεν έχει καμμίαν διάθεσιν να εκθέση εις κίνδυνον την ζωήν του δια τα πρόβατα, διότι δεν ενδιαφέρεται δι’ αυτά, παρά μόνον δια τον μισθόν του. 14 Εγώ είμαι ο καλός ποιμήν και γνωρίζω τα ιδικά μου πρόβατα και γνωρίζομαι από τα ιδικά μου. 15 Οπως με γνωρίζει και με αγαπά ο Πατήρ και εγώ επίσης γνωρίζω και αγαπώ τον Πατέρα, έτσι γνωρίζω και γνωρίζομαι από τα πρόβατα, έτσι αγαπώ και αγαπώμαι από τα πρόβατα, δια τούτο και παραδίδω την ψυχήν μου εις θάνατον χάριν των προβάτων. 16 Εχω και άλλα πρόβατα, τα οποία δεν είναι από αυτήν την μάνδραν, δεν ανήκουν στο έθνος των Εβραίων. Και εκείνα πρέπει εγώ να τα οδηγήσω και να τα ποιμάνω μαζή με τα άλλα ως καλός ποιμήν. Και εκείνα θα με γνωρίσουν και όταν τα καλώ θα ακούσουν την φωνήν μου, όπως και τα άλλα· και θα γίνη έτσι μία ποίμνη, η Εκκλησία, και ένας ποιμήν, ο Χριστός.

Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος

Untitled-1

 Ο Ιούδας όχι ο Ισκαριώτης, αλλά αυτού η επίκληση είναι διάσημη, διότι καλούνταν Θαδδαίος και Λεββαίος που σημαίνει θαρραλέος. Ήταν αυτάδελφος του Κυρίου. Ονομάζεται Ιούδας Ιακώβου, δηλαδή αδελφός Ιακώβου του αδελφοθέου καθώς ήταν υιός του μνήστορος Ιωσήφ, ο Ιάκωβος ήταν αδελφός του από την πλευρά του πατρός του κατά τον Νικηφόρο Κάλλιστο και τον Άγιο Επιφάνειο. Ήταν απόστολος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ήταν ένας από τους 12 αποστόλους. Αναφορές για τον Άγιο έχουμε στα παρακάτω εδάφια μέσα στην Καινή Διαθήκη.

Αναφορές μέσα στην Καινή Διαθήκη :

Ο Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος από τις αναφορές που βρίσκονται μέσα στην Καινή Διαθήκη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο (Κεφάλαιο Σ,16). “16. ᾿Ιούδαν ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιούδαν ᾿Ισκαριώτην, ὃς καὶ ἐγένετο προδότης “

Στις Πράξεις (Κεφάλαιο Α,13) 
“13 καὶ ὅτε εἰσῆλθον, ἀνέβησαν εἰς τὸ ὑπερῷον οὗ ἦσαν καταμένοντες, ὅ τε Πέτρος καὶ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης καὶ ᾿Ανδρέας, Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος καὶ Ματθαῖος, ᾿Ιάκωβος ᾿Αλφαίου καὶ Σίμων ὁ Ζηλωτὴς καὶ ᾿Ιούδας ᾿Ιακώβου.”


Στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο ονομάζεται Θαδδαίος ή Λεββαίος (Κεφάλαιο Ξ ,3) “3.Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης, ᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ ᾿Αλφαίου καὶ Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος”

Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο  Κεφάλαιο (Α,13) “13  Λέγει αὐτῷ ᾿Ιούδας, οὐχ ὁ ᾿Ισκαριώτης· Κύριε, καὶ τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ ” 

Έγραψε την «Καθολική Επιστολή», η οποία φωτίζει όλους τους πιστούς που πιστεύουν στον Κύριο. Η θεόπνευστη αυτή Επιστολή απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Αντιόχειας και πιθανότατα γράφτηκε στα Ιεροσόλυμα γύρω στο 65-70 μ.Χ. Αυτή δεν έχει δογματικό περιεχόμενο, αλλά είναι εξαιρετικά διαφωτιστική και μεστή από μηνύματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη σωτηριολογική σημασία. Διασώζεται ακόμη στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο η ερώτηση που θέτει προς τον Κύριο Ημών Ιησού Χριστό την ώρα του μυστικού δείπνου όταν τους προλέγει για τα μελλούμενα κι ότι θα στείλει τον Παράκλητο: «“Κύριε, και πως συμβαίνει ότι θα φανερώσεις τον εαυτό σου σε εμάς κι όχι στον κόσμο;” Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέγει “Εάν κάποιος με αγαπά, θα τηρήσει τον λόγο μου και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν να κατοικήσουμε”» (Ιω. Ιδ΄ 22).
Στις πόλεις της Αραβίας και σε όλη τη γη της Συρίας και της Μεσοποταμίας έζησε τη σαγήνη του Ευαγγελίου. Στην Έδεσσα, η οποία ήταν η πόλη του Αυγάρου, ύστερα στάθηκε, όπου ήταν εκεί πρώτα ο άλλος Θαδδαίος, ο οποίος ήταν ένας εκ των εβδομήκοντα. Μία ταύτιση έγινε από μερικούς ερευνητές, προς το Θαδδαίο (Αλφαίο) εκ των εβδομήκοντα αλλά τόσο ο Ευσέβιος αλλά και Σύριοι συγγραφείς τους διακρίνουν σαφώς.

Aυτό που χρειαζόταν εκπλήρωσε κάλλιστα και με λόγια θεϊκά και με εξαίσια έργα δοξάζοντας τον Κύριο Ιησού Χριστό και με ειρηνικό τέλος προς αυτόν διαβαίνει. (Νικηφόρος Κάλλιστος, Εκκλησιαστική Ιστορία) .Αυτός λοιπόν στάλθηκε στον κόσμο από τον Κύριο Ιησού Χριστό, ως αδελφός αυτού και μυσταγωγός και ως κάρβουνο που έχει πυρωθεί από την λαμπρότητα του. Κάθε πλάνη κατέφλεξε, του εσκοτισμένους εφώτισε, έσπειρε σπόρο ευσεβείας σε όλη την οικουμένη. Απέδωσε πολύ καρπό, οδήγησε πολλούς στην αληθινή πίστη και έπεισε να χλευάζουν τα είδωλα των Ελλήνων. Επειδή λάτρευαν τα είδωλα δεν μπορούσαν να βρουν γιατρειά από ανίατες ασθένειες και κατέφευγαν στον Άγιο και έτσι λάμβαναν διπλή γιατρειά σώματος και ψυχής.

Έτσι ο Άγιος έχει μείνει στη συνείδηση των πιστών ότι γιατρεύει ανίατες ασθένειες, λύνει δύσκολες υποθέσεις στις οποίες δεν υπάρχει καμιά ελπίδα επίλυσης και ότι σπεύδει ταχέως. Αναθεωρημένος ο βίος του Αγίου Ιούδα Θαδδαίου, καθώς τα στοιχεία από τους συναξαριστές είναι συγκεχυμένα διότι συγχέονται μ’ αυτά (τον ταυτίζουν) με τον Άγιο Ιούδα Θαδδαίο που η μνήμη του εορτάζεται την 21η Αυγούστου από τους εβδομήκοντα μαθητές του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού.

Πηγές Βιογραφίας

  • Ελληνική Πατρολογία τόμος 145:Νικηφόρος Κάλλιστος, Εκκλησιαστική Ιστορία, βιβλίο α΄.
  • Ελληνική Πατρολογία τόμος 20:Ευσεβίου του Παμφίλου, Εκκλησιαστική Ιστορία, λόγος Β΄.
  • Καινή Διαθήκη:
  • Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον (Λουκ.στ΄16)
  • Κατά Ματθαίον (Ματθ. ι΄3)
  • Πράξεις των Αποστόλων (Πραξ., α΄13)
  • Κατα Ιωάννη (Ιω. Ιδ΄ 22)
 
 Επιμέλεια κειμένου: 
        Ουρανία Μ.
         Θεολόγος 

Ιερό Εικονοστάσι του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου

Εορτασμός του Αγ. Ιούδα του Θαδδαίου

19 Ιουνίου

 

Πλήθος πιστών παρευρέθηκε στον εορτασμό του Ιερού Εικονοστασίου του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου, πού βρίσκεται μπροστά στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού.

Την παραμονή της εορτής το απόγευμα έγινε η υποδοχή τεμαχίου Ιερού Λειψάνου του Αγίου και στην συνέχεια εψάλλει ο Πανηγυρικός Εσπερινός με την παρουσία πλήθους πιστών. Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας εψάλλει ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ενώ η κοσμοσυρροή ήταν μεγάλη. Ο εφημέριός μας σε όλες τις ακολουθίες της εορτής στους λόγους του μίλησε για τον βίο του Αγίου αλλά και για την αιτία που τοποθετήθηκε το Εικονοστάσι του Αγίου κατόπιν Θείας Οικονομίας. Κατά την διάρκεια της ημέρας δεν σταμάτησαν να έρχονται οι πιστοί ώστε να προσκυνήσουν την Εικόνα και το Ιερό Λείψανο του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου .Το απόγευμα της ίδιας ημέρας εψάλλει ο μεθεόρτιος εσπερινός και η παράκληση του Αγίου, ενώ μέχρι αργά το βράδυ συνεχιζόταν η συρροή του κόσμου για να προσκυνήσουν την Χάρη του Αγίου Αποστόλου και να ζητήσουν την μεσιτεία Του.

αγ ιουδ
Εικονοστάσιο Αγίου Ιούδα Θαδδαίου

 

 

13555811_10209513516890618_1937698856_o
Εικονοστάσιο Αγίου Ιούδα Θαδδαίου
IMG_0751
Εικόνες απο την εορτή του Αγίου Ιούδα Θαδδαίου
P6180138
Εικόνες απο την εορτή του Αγίου Ιούδα Θαδδαίου
IMG_0741
Εικόνες απο την εορτή του Αγίου Ιούδα Θαδδαίου
13523891_10209511968531910_28789836_o
Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Ιούδα Θαδδαίου
13524092_10209511955091574_645934614_o
Εικόνες απο την εορτή του Αγίου Ιούδα Θαδδαίου
13555655_10209513490249952_130806169_o
Εικόνες απο την εορτή του Αγίου Ιούδα Θαδδαίου
IMG_0689
Εικόνες απο την εορτή του Αγίου Ιούδα Θαδδαίου

 

Soccer Competition

Lorem ipsum dolor sit amet, qui augue mediocrem ei, mel te oportere percipitur. Usu viris ludus ea, an duo sumo summo. Dissentias constituam appellantur in qui. Simul fabulas offendit et his, mei at harum omnes.

Ut pro putant convenire. Ridens epicurei suavitate qui ex, eos an cetero mediocrem referrentur. In est alii iuvaret, assum oportere concludaturque sit id, an nec appetere luptatum menandri. Te vel purto saepe, similique conceptam vis id.

At mea verterem iudicabit, eu causae aperiam honestatis eum. Id eos vero blandit lobortis. Periculis neglegentur theophrastus vix ea. Nulla persius definitiones pri an, meliore scaevola sed ei. Eu pro sumo iisque concludaturque.

Pri at solum complectitur, et numquam recteque convenire duo. Rebum dicit offendit qui an, te affert omnesque quaestio pro. Vim ut partem graeci, te probo possit pertinacia sea. Eu offendit invenire pro, sea facer utinam te.

Sea noluisse pericula definiebas ei. Discere facilis referrentur ea mei, nec docendi consequuntur eu. Minimum dolores invidunt vim eu. Epicuri iracundia quo ex, pri ne convenire constituam vituperatoribus, an mea omnium meliore. Ex movet torquatos vix, an sit integre fabellas. Et habemus quaestio pri.

Ea his semper praesent, quod idque pro ea, id duo assum tantas accusamus. Ei solum nominavi omittantur est. His dicat voluptua at. An clita dignissim per, quo audire facilisis ut, corpora fastidii lobortis ne eum. Quis iudicabit ne usu, an vim bonorum vulputate, mei ea ponderum assentior.

In sit verear malorum numquam. Per modus reprimique ei, ad duo wisi dicam. Ornatus torquatos nam ea, quo novum deleniti scriptorem ad. Nullam tacimates ut mei, an quis facete pri, an nostro facilisi nec. Nec tollit sanctus dissentiunt et, eros admodum ne sed. At noster sanctus vim, nobis scaevola quo in.

Doctus similique sit ut, ius erant voluptua in. Nec alia vulputate ad, possit erroribus ea eos. Ad commodo eruditi euripidis vel, ea wisi velit interpretaris mea, sea ea erat percipit ullamcorper. Erat graecis mei ad, cum facer qualisque hendrerit an.

Cu mea cetero voluptua, cum putant similique complectitur ex, summo quando nostrud duo id. Ad ullum laoreet conclusionemque cum, nec ne sale mediocrem. Ut est audire volumus molestiae. Ex vel sonet quodsi urbanitas, per ad graeco honestatis scriptorem. Duo ei choro accumsan scribentur, no cibo errem pericula sea.

Eu vel agam delectus ponderum, in fabulas splendide sit, congue graeci voluptatum eu duo. Nam illud inermis feugait in, vix minim dolor veritus ne. Ut eum cetero cotidieque necessitatibus. In pro dicta erant vitae.

No vis error luptatum similique, ad eos omittam deleniti. Ad vide cibo commune vis, tota cotidieque adversarium vel ei. No congue inciderint dissentiet sed, an aliquid adversarium duo. Pri ut mucius electram. Ex est aliquip denique incorrupte, modo ubique deseruisse ea sea.

No aeque oblique corpora vis, te solet adolescens voluptatum mel. Tempor graeco voluptatum an eum, id possim numquam ius. Graece impetus neglegentur nam at, ex numquam detracto sed. Utamur saperet ne sit, ad duo fugit exerci saperet.

Ignota atomorum per no. Cu discere percipit constituam sit, nullam possit laboramus vix ut, no nihil quidam epicuri sed. Eu wisi graeco mea, mei ei graeci instructior necessitatibus. Ea albucius antiopam vim. Vis vide nihil repudiare at, nam agam unum choro id. Ius ex dicta singulis atomorum.

Mea in tantas vivendum dignissim, aeterno gloriatur posidonium vel ea. Exerci nonumes eligendi an pro, et dicunt fastidii similique pri, mucius eirmod usu ei. Ridens nominavi moderatius eu est, dicta graeci neglegentur quo cu. Alterum lobortis te usu, graeco tractatos moderatius ea eum. Quem nonumy dicunt no eos. Sed ea mazim quodsi mollis. Malorum patrioque at vix.

Vel te augue animal. Affert principes ad nec, usu an ipsum hendrerit deterruisset. Cu sed enim inimicus. Vel ut dolor minimum percipit, et ius adhuc facer euripidis. Quo cu suas velit, mei detracto honestatis ullamcorper et, numquam persecuti expetendis cum no.